Bestyrelsemøde den 24. juni 2019

Generel kommentar.
Hovedemnet var forretningsordenen, hvilket blev det eneste vi ikke nåede. Fint sommervejr

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jens Jensen, kasserer
Per Hester, suppleant
Niels Bloch, sekretær

Afbud:
Christel Weih, suppleant

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Bookingregler udsat til næste møde sammen med gennemgang af forretningsordenen. (Action: Niels B.)
• Forespørgsel til advokat i Alicante om registrering af Malaga lejligheden på samme måde som i Alicante (Action Jørgen og Jan)
• Eksisterer der et dokument om hvad man gør ved formandsskifte? (Action: Johnny)
• Andelsbevis til underskrivning (Action: Niels)
• Vi skal til næste generalforsamling ændre teksten i vedtægterne , så det fremgår, at der nu er to satser. På andele (Action: Niels)
• Restanceregler og max antal personer i lejlighederne skal fremgå af bookingreglerne (Action: Niels)
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Hjemmesiden.
5. Status på lejlighederne.
6. Indkomne forslag.
7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
8. Status på opskrivning af andelsværdi. .Underskrivning af andelsbevis.
9. Bookingregler og gennemgang af forretningsordenen. Herunder nedenstående udestående fra sidste møde.
*Forslag til ændring af denne paragraf.
’Ledige uger i indeværende år kan ubegrænset, med bekræftelse senest 3 måneder før, tages af medlemmer. Med mindre end 2 måneder til afrejse er det uden pointtildeling’.
*Er Reservation af to lejligheder i samme periode tilladt?
12. Næste møder
13. Eventuelt

1.Sidste referat.
• Bookingregler. Se nedenfor
• Ændring af skøde på Malaga lejligheden. Det er formentligt umuligt, men Jørgen vi spørge advokaten næste gang han er dernede (i september) (Action: Jørgen)
• Formandsskifte. Det var uklart hvilket dokument der mentes. Vi tager stilling til det når det bliver aktuelt. (udgår)
• To satser på andele skal skrives ind i vedtægterne (Action: Johnny)
• Max antal personer i lejlighederne. Dette står nu på de enkelte lejligheder hjemmesider. (Udgår)
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)

2. Supplering af dagsorden.
Ingen emner

3. Info fra formanden.
Ingen info

4. Status på hjemmesiden
Intet nyt, men der kommer senere et oplæg fra HP om renovering af siden.

5. Status på lejlighederne
• Malaga:
Alt udlejet til slutningen af året.
Der har været lukket for vand i to dage. Er nu åbent igen.
Der er gang i den udvendige forskønnelse.

• Alicante
34 uger udlejet i år, hvilket må anses som rigtigt godt (budget 25 uger).
Der er næsten udelukkende positiv feed-back fra medlemmerne
Mange lejer bil.
Der har været indbrud og blevet stjålet to computere, hvilket er meldt til politiet via ejendomskontoret.
Internettet er muligvis forsvundet. Jørgen checker, når han kommer derned
Per vil købe en børneseng og tage med derned
Fællesomkostningerne er indtil videre på budget. Mangler opkrævninger på vand og skat.

• La Clusaz:
Der er lidt vigende antal bookinger.Hele 3-4 ledige uger i vintersæsonen 2020.
På forespørgsel: de fleste lejer bil men der er nogle, der kører selv og endda tager bussen fra GVA.

6. Indkomne forslag.
Jørgen havde foreslået, at koordinatoren får garanteret to uger i sæsonen idet han formentlig aldrig får tilgang til lejligheden hvert andet år med kun en andel, og dette er problematisk.
Der var livlig debat om dette, der kunne udlægges som nepotisme, og der er ikke så mange uger i skoleferien. Dette var dog iflg. Jørgen ikke nødvendigvis foreslået.
Emnet blev skudt til hjørne med den generelle gennemgang af bookingreglerne i forretningsordenen og skal eventuelt med på en generalforsamling

7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
To andele er solgt til gammel pris og to nye købt til ny pris og vi har 140.000 i kassen.
Der er ingen restancer for 2019, men stadig uklarheder for 2018. Revisoren vil gennemgå 2018 regnskabet igen, og det må hun også gerne gøre selv. Bestyrelsen anser at generalforsamlingen har tilkendegivet, at det nu er lukket.
Bilagsgennemgangen er ikke kommet op at stå endnu.

8. Opskrivning af anpartsværdi
59 har betalt de 2000.
Både de opskrevne og de ikke opskrevne skal have et nyt andelsbevis, hvor nummeret skal tilknyttes lejligheden, så det går videre til nye ejere. Per lavet et forslag. Niels sender wordfil med det nu værende til ham (er gjort)

9. Bookingregler og gennemgang af forretningsordenen
’Ledige uger i indeværende år kan ubegrænset, med bekræftelse senest 3 måneder før, tages af medlemmer. Med mindre end 2 måneder til afrejse er det uden pointtildeling’.
Denne regel blev diskuteret men ikke konkluderet, og den viser, at der måske skal nogle mere gennemgribende ændringer til, måske ændrede perioder, eller et princip som ’Vinter i La Clusaz’-metoden.
Næste møde vil udelukkende beskæftige sig med forretningsorden herunder bookingreglerne.
Angående reservation af flere lejligheder i samme periode, blev det indikeret, at det selvfølgelig er ok, hvis der er tale om forskellige personer, der har egne anparter, men ikke hvis det er samme person

12. Næste møder
Næste møde (dedikeret forretningsordenen) onsdag den 7. august.

13. Eventuelt
Ingen emner.

Således opfattet af
Niels B. den 26. juni 2019
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk