Bestyrelsesmøde den 23. januar 2019

Generel kommentar.
Langt møde i frostvejret men fuldtallig deltagelse og med mange parkeringer.
Der efterlystes lidt mere mødedisciplin, så vi ikke tager tidligere beslutninger op igen – medmindre nye forhold gør sig gældende. Dette blev taget til efterretning.

Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Niels Andersen, ex-Jomtien koordinator.
Jørgen Meinecke, koordinator for ny lejlighed.
Jens Jensen, kasserer
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Per Hester, suppleant
Christel Weih, suppleant
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Niels Bloch, sekretær

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• HK’s anparter - afventer generalforsamling (Action Johnny).
• Diskussion, om det betimelige i at Jomtien fremdeles er tilgængelig på hjemmesiden. Emnet blev udskudt til agendaen på et senere bestyrelsesmøde (Action: Niels B.)
• Nyhedsbrev om kontingentbetaling (Action Niels B.)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Hjemmesiden.
5. Status på lejlighederne.
6. Indkomne forslag.
7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
Herunder: Besparelser på budget 2019?
8. Check om forretningsordenen og vedtægterne stemmer overens.
Herunder kendte problematikker:
• §5, Suppleanter gratis uger eller ej?
• Venteliste: Hvis man afviser at købe, når man står først på, kommer man bagest i køen.
9. Næste møder
10. Eventuelt

1. Sidste referat.
• HK lader nu til at være uvillige til at sælge deres anparter, og det vides ikke om det kommer op på deres generalforsamling. Vi afventer fremdeles (Action: Johnny)
De skal have 5 anpartsbeviser. (Action: Niels B.)
• Jomtien på hjemmesiden. Efter kort diskussion stemte vi om det. Det blev 4 for at fjerne den, 2 imod og en blank. Siden fjernes. (Action Niels A. og HP)
• Nyhedsbrev om kontingent er udsendt i flere omgange.

2. Supplering af dagsorden.
To emner tilføjedes under punkt. 6 – Indkomne forslag:
1. Eventuel opskrivning af andele
2. Eventuelle nye principper for pointgivning

3. Info fra formanden.
Intet nyt

4. Status på hjemmesiden
Alicante er lagt online (pris 1400kr). Ændringer totalt i 2018 beløb sig til 3400kr
Vi bør udsende et nyhedsbrev om proceduren for at logge ind. (Action: HP og Niels B)
Jens gjorde opmærksom på en fejl, der kom frem, når man ikke er logget ind. (Action: HP)

5. Status på lejlighederne
• Malaga:
Der er bestilt 40 uger i år. Juli og august er tyndt besat indtil videre.
Banken har henvendt sig angående kontoen, vi bruger til Alicante lejligheden, samt at vi har en afdød ex-formand som ejer. Jan har snakker med banken og kommunen.
Vi må nok vente med at få oprettet en speciel Alicante konto, og vi skal have ændret ejerskabet på samme måde som i Alicante.

• Alicante
Der er bestilt 20 uger, hvilket må anses som tilfredsstillende taget i betragtning at muligheden vel dårligt nok er sivet ind hos alle medlemmer.
Vil gerne have bank i Malaga. Per anbefalede, at vi kontaktede Danske Banks medlemsafdeling for at få kontakt til deres partner i Spanien. (Action: Johnny)
Jørgen gjorde opmærksom på, at Johnny står som ejer af lejligheden, så når han ikke er formand mere, må vi få udarbejdet et nyt registreringsbevis i erhvervstyrelsen, og få det registreret i Spanien.
Lejligheden er ikke klar før 31. marts, hvor den allerede er udlejet. Jørgen med frue tager derned og ordner det sidste ugen før.

• La Clusaz:
35 uger (32 betalte) i 2018.
Hvad er der sket i lejligheden i det forgangne år:
• Lampe i køkken
• Badeforhæng
• Toiletbræt
• Stikkontakt i entre skiftet
• Tæppe i kammer fæstnet mod klinker i entre med liste
• Kaffemaskine
• Dørmåtte
• Dyner, puder, sengetøj og lagner Køleskab
• Spisebord og stole (ekstra bevilling 7.000)
• Radiator i stuen (ikke planlagt 4.200)
• Bademåtter

6. Indkomne forslag.
Vi besluttede at bytte om på punkterne 6. og 7, for at få økonomisk overblik inden vi diskuterede opskrivning.

7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
Jens fremlagde et næsten færdigt 2018 regnskab fra ’skyen’ med alle detaljer. Det imponerede alle. Bestyrelsen vil få adgang til det.
Jens spurgte om løntræk på kontingent er bagud eller forud, hvilket har betydning for overgangen fra dette til almindelige bankoverførsler (Action: Christel).
Der er et overskud på budgettet på små 3000kr. Dette synes vi er for lidt, så vi må gøre noget. Se nedenfor.

6. igen
Opskrivning af anpartsværdi?
Lang debat, som mundede ud i at bestyrelsen vil fremsætte forslag til generalforsamlingen om, at vi går ind for en frivillig opgradering af anpartsværdien mod et mindre indskud. Dette for dels at forbedre foreningens likviditet, og dels for at gøre værdien mere realistisk i forhold til den reelle værdi af lejlighederne, som ligger på omkring 40.000kr pr. anpart..

Det nye niveau skal dog ligge så ’alle kan være med’ - altså ikke for højt
Niveauet foreslås at ligge på 30.000kr mod et indskud på 2000kr.

Vi ønsker at have en plan B, hvis der ikke er stemning for dette:
Så vil vi åbne for 5 yderligere anparter – hvilket så vil blive til ’gammel’ pris – 22.000kr

Vi er klart tilhængere af det første forslag, idet det kan være problematisk med flere medlemmer til kun tre lejligheder.
Vi er dog optimistiske, idet alle i bestyrelsen inkl. suppleanter repræsenterende 12 anparter, går ind for forslaget. HP havde desuden lavet statistik, hvoraf det fremgik at 34 medlemmer havde brugt lejlighederne i 2018. Man kunne måske gå ud fra, at disse medlemmer møder og er interesseret i at støtte foreningen.

Pointgivning
Argumenter for reviderede principper:
• Man kan booke pointfrie uger, hvis man venter med at bestille indtil 2 måneder før
• Nogle vil undlade at bede om uger, hvis de ser, at den er bestilt af andre.
• Hvis man taber en lodtrækning, kan det være for sent at få en anden uge.

Emnet er udskudt indtil videre, men Jens på om vi kan udvikle et system, der kan hjælpe med at styre det. (Action: Jens)
Se i øvrigt angående emnet fra bestyrelsesmødet den 21. november:

’6. Forretningsorden – oplæg
Oplægget blev videreudviklet, og der blev enighed om det meste, dog skal følgende op på næste møde:
1. Rengøringsprincippet. Skal det være solidarisk?
2. Princip og deadlines for tildeling af uger.
a. To års point tæller i stedet for et
b. Deadline (f. eks). 1. november i stedet for 1. februar
c. Fordelingen foregår på et bestyrelsesmøde
d. Man kan bede om alternative uger til ens første prioritet.

8. Check om forretningsordenen og vedtægterne stemmer overens.
Kommentar: Det gik måske lige hurtigt nok med forretningsorden gennemgangen sidst og desuden var alle ikke tilstede.
Vi udskød resten af checket til et senere møde- idet det var sent.
Det behøver ikke at være gjort inden generalforsamlingen (med mindre noget har indflydelse på vedtægterne?) (Action: Johnny).

Det blev på sidste møde besluttet at suppleanterne skulle have gratis uger på samme måde som bestyrelsen, så det holdt vi fast i. Det bliver ændret i de vedtægtsændringer vi præsenterer på GF (Action Niels B.)

7. Eventuelt
Der var forslag om at vi skal forsyne vedtægter og forretningsorden med versionsnumre og datoer. Der var enighed om dette.

8. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 18. februar 2019 samme tid – samme sted
Generalforsamling den 6. marts 2019. Ved Diget kl. 17. Bestyrelsen mødes kl. 16

Således opfattet af
Niels B. den 24. januar 2019
E-mail: nielsbloch@yahoo.dk