Bestyrelsesmøde den 7. marts 2018

Generel kommentar.

Vi måtte udsætte den videre bearbejdning af de nye vedtægter. Til gengæld nåede vi dagens ret - nationalretten.

Deltagere: 

Johnny Hansen, formand

Niels Andersen, Jomtien koordinator.

Jan Frederiksen, Malaga koordinator

Per Hester, suppleant

Jørgen Meinecke, suppleant.

Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator

Ingelise Peters, kasserer

Niels Bloch, sekretær

Lone Johansen, revisoraspirant

Afbud

Svend Bidstrup,  koordinator

Agenda:

1. Sidste referat. Udestående:

  • ’Code of conduct’.  Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.)
  • Vi tager kontakt med HK om de 5 andele, vi gerne vil købe tilbage. (Action Johnny).
  • De foreslåede vedtægter renskrives og sendes til Niels B. der distribuerer til bestyrelsen (Action Per og Niels B)

2. Info fra formanden.

3. Status på økonomi.

4. Status fra lejlighederne.

6. Status på hjemmesiden.

7. Nye vedtægter. Johnny samler alle kommentarer i et dokument, som vi gennemgår.

8. Næste møder

9. Eventuelt

 

1. Sidste referat. Udestående:

  • ’Code of conduct’.  Punktet udestående, da det skal indgå i den kommende forretningsorden. (Action Niels B.)
  • Johnny tager kontakt med HK inden næste HK bestyrelsesmøde.
  • Fremsendelse af vedtægter er gjort.
  • Diskussion om tolkning af reglerne for brugen af point til tildeling af uger. Det foreslås som et separat punkt på næste bestyrelsesmøde.

2. Info fra formanden.

Ingen info

3. Status på økonomi.

Vi har 172.000 i kassen (udover pengene fra salg af Lissabon lejligheden) og 8700 i BankNordik. Restanter 5, der rykkes - plus HK, som Johnny rykker..

4. Status fra lejlighederne.

AGP: Januar og februar i år ikke udlejet. Markise opsat.

JOM: Leks søster er stadig potentiel køber – ellers afventer vi ejendomsmæglerne.

LAC: 32-34 ugers udlejning i år. Diverse mindre indkøb foretaget.

6. Status på hjemmesiden.

Svartiderne er nu ok igen. Gamle bookinger slettet, men det er usikkert hvad, der egentlig forårsagede problemet.

Vi har budgetteret med 10.000 til opgradering af hjemmesiden (plus 2000 til eventuelle programændringer, og 2000 til generel vedligehold). Dette er desværre ikke afspejlet i det  udsendte budget. Det bør nævnes til generalforsamlingen under regnskabsaflæggelsen, og tages til referat. (Action: Ingelise)

7: Nye vedtægter.

Jørgen udtrykte bekymring over processen, idet allerede vedtagne emner bliver taget op igen, og at vi ’aldrig’ kommer i mål.
Niels A. kommenterede, at det viser at, det er en omfattende opgave vi er i gang med, og at vi ikke må forhaste os for at nå det til denne generalforsamling.

Dette blev debatteret en del og Johnny konkluderede til sidst, at vi måtte udsætte diskussionen til et nyt møde.

Vi nåede dog inden da, at diskutere

·         et forslag til en bedre formulering af § 2 ’Foreningens formål som jo er at skaffe medlemmerne gode, billige feriemuligheder. Vi besluttede dog at beholde den gamle formulering.

·         Definition af en kernefamilie. Der var et forslag, om at bruge SAS ID reglerne, der definerer en kernefamilie som medlemmets ægtefælle/partner, forældre  samt børn  med diverse varianter.
Dette førte til en afledt diskussion, om vi skal droppe vores hidtidige SAS  platform, der jo, sandt nok, langsomt vil blive udvandet.
Ingen konklusion på dette

8. Indkaldelse til generalforsamling

Den gamle opsætning med valg til de enkelte poster blev valgt, selvom de nye vedtægter eventuelt vil anvise et andet princip.

Jørgen bliver indstillet som bestyrelsens kandidat til den nye lejlighed, idet opgaven med at finde en ny, bør ligge hos formanden og koordinatoren.

Dette indebærer at vi må søge en ny suppleant.

Det eneste forslag der kommer op er så, at vi ønsker at lade huslejen stige med 100kr.

Jens Jensen stiller op som kasserer (bekræftet efter mødet)

Formandens beretning bør indeholde, at bestyrelsen har opfattet, at  den har mandat til at købe lejligheden, når den byder sig til, uden en ekstraordinær generalforsamling.

9. Eventuelt

Tegningsret. Defineret som hvem, der skal attestere økonomiske transaktioner.

(se nedenfor)

De nye vedtægter siger formand plus to bestyrelsesmedlemmer. De gamle formand og kasserer.

Det kan forekomme bureaukratisk med flere (måske hele bestyrelsen) end to, men det kan være nødvendigt at sikre sig mod misbrug.

Ingen konklusion på dette.

10. Næste møder

Generalforsamling den 21. marts 2018

Bestyrelsesmøde den 26. marts 2018

Begge møder kl. 17 Ved Diget

Definition:

tegningsret, den tegningsbeføjelse, der tilkommer medlemmer af et selskabs bestyrelse og direktion. Enhver person, der er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab har tegningsret. Herved forstås, at den pågældende har ret til at forpligte selskabet ved retshandler over for omverdenen. Vedtægterne kan ikke indskrænke tegningsrettens indhold. Derimod kan det bestemmes i vedtægterne, at tegningsretten kun kan udøves af flere i forening. Det er således sædvanligt, at det bestemmes, at tegningsretten kun kan udøves af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. En person, der har indgået en retshandel på selskabets vegne, binder selskabet over for tredjemand. Det gælder dog ikke, såfremt selskabet kan bevise, at den tegningsberettigede overskred sine beføjelser i henhold til lovgivningen, eller at den tegningsberettigede har handlet uden for selskabets formål, og at tredjemand vidste dette eller burde have været bekendt hermed.