Generalforsamling 2015

Generalforsamling for SCCFF
Den 25. marts 2015
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand – på valg, modtager genvalg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, ikke på valg
Niels Andersen, Jomtien koordinator, på valg, modtager genvalg
Henrik Schmidt, La Clusaz koordinator, på valg, modtager ikke genvalg
Svend Bidstrup, Lissabon koordinator, på valg, modtager genvalg
Ingelise Peters, kasserer, ikke på valg
Niels Bloch, sekretær, på valg, modtager genvalg
5. Valg af ny koordinator til La Clusaz.
6. Valg af suppleanter
Frank Lenshøj, ikke på valg
Jørgen Lehm, på valg
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag og debat (se vedlagt).
1. Forslag om ændring af andelsværdien på lejlighederne
2. Forslag om ekspansiv udvidelse af foreningen.
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Erik Petersen blev valgt.
35 medlemmer var mødt frem.

2. Formandens beretning

Velkommen til vores 34. ordinære generalforsamling.
Desværre har vores formand lagt sig med en voldsom influenza, så undertegnede har med kort varsel påtaget sig opgaven med formandens beretning.

Medlemstallet
Pr 31dec 2014 100
Tilgang/afgang i 2014 1/1
Venteliste 9 personer

Udlejningen for 2014
Udlejning for 2014 (LIS 21) (JOM 42) (AGP 42) (LAC 31)

Reserveret 2015 (LIS 12) (JOM 21) (AGP 43) (LAC 31)

Emner/fokusområder som bestyrelsen har arbejdet med:
Opskrivning af andelsværdien
Nuværende andelsværdi på dkr 22.000 er efter manges mening for lav, og står ikke i forhold til foreningens reelle værdier. Bestyrelsen har diskuteret dette emne og belyst forskellige muligheder. Vi har valgt, ikke at komme med helt færdige forslag til afstemning, men afventer en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, hvilken vej man ønsker. Mere om dette under indkomne forslag.

Hjemmeside.
Vores nuværende hjemmeside har nu fungeret i godt 2 år efter hensigten.
Således har diverse mødereferater nu også fundet vej til hjemmesiden.
Årsopdatering er ligeledes blevet meget nemmere. Tidligere sad 2 x Niels med vores webmaster en halv dag for at opdatere et nyt år. I år tog det mig max 10 min. at opdatere alle 4 lejligheder.
Rengøring af lejlighederne efter besøg.
Med undtagelse af La Clusaz, og LIS (delvist) så har vi nu rengøringsordning i alle vores lejligheder. Vi ønsker en ensartet rengøring efter brug af lejlighederne. Med få undtagelser har der været tilfredshed med denne ordning, hvor prisen for rengøring er inkluderet i huslejen.
Det er stadigvæk lidt med forskel mht. vask af linned, men det fremgår af hjemmesiden, ud for respektive lejligheder, om og hvor meget der skal betales for dette.
Banknordic
Banknordic overtog os som bekendt efter Amagerbankens konkurs. Intet specielt at sige herom. Bestyrelsen anbefaler ikke længere at tage lån her, men i stedet at lade nye medlemmer selv ordne evt. lån. Dvs. at alle nye medlemmer i princippet betaler indskuddet kontant.
Huslejebetaling
Det sædvanlige nødråb fra kasseren/koordinatorerne. Betal jeres husleje inden afrejse.
Vores konto nr. findes på forsiden af vores hjemmeside. Husk i den forbindelse at skrive en note i ”besked til modtager” f. eks: AGP uge 27 Jan
Bestyrelsen
DD er vi 7 personer i bestyrelsen
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014. som nævnt tidligere kan disse referater findes på hjemmesiden.
Fremtiden. Muligheder & Trusler…………………..
Det har vist sig at være en god ændring som vi foretog for et par år siden, med at et medlem måtte eje max 3 andele. Flere medlemmer har nu 2 andele og flere er på venteliste.
Udvidelse af foreningen samt køb af flere lejligheder har været diskuteret. Mere om dette senere.
Det er stadigvæk ”Tordenskjolds” soldater som tegner foreningen. Inden længe skal der nye kræfter til. En ny bestyrelse vil måske ikke have samme omdrejningspunkt (SAS Cargo) som os andre. Hvad vil det betyde?
Status på de enkelte lejligheder
Malaga:
Der har været rift efter ugerne, og ikke alle har fået, hvad de oprindeligt havde tænkt sig.
Der er nu købt nye senge, og en tømrer har taget mål til nyt skab. Dette kommer til efteråret.
La Clusaz
Hele skisæsonen har været udlejet
Varmepumpen bliver (forhåbentligt) vedtaget den 4.4 på generalforsamling i huset, hvor Maurice deltager på vores vegne. Dette vil reducere brug af el, som er en af de største omkostninger, væsentligt
Der er installeret nye senge og ovn.
Lissabon
Vi havde vandskade sidste år. Denne er nu udbedret, men det er uvist hvor meget forsikringen bidrager med. Svend rejser til Lissabon i næste uge og vurderer et eventuelt behov for yderligere VVS arbejde
Han vil også udskifte låsen idet rengøringsdamen er ’forsvundet’. Desuden skal der males, og vigtigst forsøge at finde frem til en stabil lokal kontakt.
Indtil videre må man selv lægge penge ud til vask, samt støvsuge.
Jomtien
Pænt overskud da lejlighed også har været udlejet til en del ikke-medlemmer
Bygningerne fremstår nu meget pæne nymalede ude og inde
Ud over normal vedligeholdelse er der to projekter på bedding for vores lejlighed.
1. Ny fliser på alle terrasser
2. Nye glasfacader for at reducere støj og varmen udefra
Bustransport 300 m fra vores lejlighed direkte til/fra lufthavnen fungerer meget fint. Pris pr pers 130 bath
Desværre er Bath'en steget ca 25% på et halvt år
Vores management firma i bebyggelsen gør det godt, og gør således meget for at vi får et godt ophold.
Således er der bl.a indført poolcard og regler for god opførsel
Det trådløse internet i bebyggelsen virker fint og kan tilkøbes for 600 bath (2uger) De fleste gæster har nu laptop med.

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer eller spørgsmål.

3. Regnskab
Regnskabet skulle have været vist på væggen, men desværre var det strandet i Johnnys computer, så Ingelise måtte fremlægge det mundtligt.
Vi har et overskud på Dkk 38.000, hvilket er sjældent. Det skyldes hovedsageligt, at der har været god udlejning til ikke medlemmer i Jomtien, samt, at der ikke har været nogen (betalte) reparationsuger i La Clusaz og Lissabon.
Spørgsmål: Hvad er ejendomsværdien baseret på?
Svar: Udelukkende på indkøbspris.

4. Valg til bestyrelsen
De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

5. Valg af koordinator til La Clusaz
Ingen meldte sig, så vi står uden en sådan. Bestyrelsen blev pålagt at løse problemet midlertidigt, idet der var tilsagn fra et medlem om 1 1/2 til 2 år

6. Valg af suppleanter
Jørgen Lehm blev genvalgt

7. Valg af revisor
Steen Holberg blev genvalgt.

8. Indkomne forslag og debat
Forslag fra bestyrelsen om andelsværdi stigning
Livlig debat om dette. Indlæg var bl.a.:
• Hvorfor vil vi forhøje? Er det for at belønne alderstegne oprindelige medlemmer? Eller for at købe nye lejligheder?
Svar:
Ingen af delene. Motivationen er udelukkende at kunne følge nogenlunde med markedsværdien. Nye lejligheder vil blive finansieret af udvidelse af antal medlemmer.
• Vi bør beholde lige vilkår for alle. De oprindelige medlemmer har jo haft glæde af lejlighederne i længere tid.
• Hvad var baggrunden for tidligere indskudsændringer?
Svar:
Alle tidligere har været begrundet af indkøb af nye lejligheder.
• Vi kan hæve kontingentet i stedet, og spare op til ny lejlighed
Svar:
Vi skønner at et forhøjet kontingent i den størrelsesorden kan skræmme folk væk.
• Værdien skal være den der til enhver tid er angivet i andelsbeviset. Indebærer jævnlige vurderinger og justeringer.
• Hvis dette skal gennemføres, kræves der en urafstemning

Vejledende afstemning:
Anciennitetsprincip (altså at ældste medlemmer modtager mest) ved opløsning af foreningen.¨
Ikke anbefalet

Forhøjet indskud for nye medlemmer:
Anbefalet

Anciennitetsprincippet ved salg af andele:
Ikke anbefalet.

Konsekvenserne af ovenstående er at andelene skal stige i værdi for alle. Dog uden ekstra indskud af nuværende medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette, og undersøger bl.a. hvordan vi kan indføre en formaliseret jævnlig ejendomsvurdering.
Dette vil så blive taget op på en ny generalforsamling eller/og en urafstemning

Forslag fra Peter Grønlund om ekspansiv udvidelse af foreningen
Forslaget blev nedstemt
Argumenter:
Vi er en non-profitforening, og er ikke gearet til ’big business’
Bestyrelsen er ikke kvalificeret
Vi har i forvejen problemer med at få koordinatorer.
75 nye medlemmer anses ikke som realistisk

6. Eventuelt
Billeder fra lejligheder i Athen, var også strandet i Johnnys computer, men Niels B. berettes mundtligt om mulighederne. Han fortsætter ufortrødent aktiviteterne

Hvad er behovene i fremtiden? Bylejligheder? Større lejligheder i Lissabon og Malaga?
Bestyrelsen fremhævede at alle de nuværende lejligheder er købt af en ’ildsjæl’ der troede på en bestemt type lejlighed, så ud fra den erfaring må rækkefølgen være: Først finder vi ildsjælen, og så finder han/hun en lejlighed han/hun tror på, og så vil medlemmer formentlig godkende dette.

Kan vi løse problemet med udlevering af nøgler ved at lægge nøglen lokalt f.eks. i en boks med en kode?

Således opfattet den 26. marts 2014 kl. 1345,
Niels Bloch,
Sekretær