Generalforsamling den 1.september 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsregnskab og evt. revisions påtegninger.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastlæggelse af leje og kontingent.
6. Indkomne forslag. Se vedlagt.
7. Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand, på valg, modtager genvalg.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, på valg, modtager genvalg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, på valg, modtager genvalg
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator, på valg, modtager genvalg
Lone Johansen, kasserer, ikke på valg.
Niels Bloch, næstformand og sekretær, ikke på valg.
8. Valg af suppleanter
Christel Weih, ikke på valg, modtager genvalg
Per Hester, på valg, modtager genvalg.
9. Valg af revisor. Niels Andersen modtager genvalg
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Mogens Lousen blev valgt.
28 medlemmer var mødt frem medbringende 4 fuldmagter.
Generalforsamlingens lovlighed blev konstateret. Dog bemærkede dirigenten, at regnskabet var kommet flere dage efter indkaldelsen. Den burde komme samtidigt. (sekretæren beklager)

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden:
Det lykkedes at få samtlige andele opskrevet, så alle nu har samme værdi. De ny andelsbeviser bliver omdelt i løbet af mødet. Bestyrelsen tager stilling til hvordan vi fordeler resten.
På trods af Corona og stort set ingen aktivitet, er der ingen udmeldelser, så ventelisten står i stampe.
Alicante
Budgetteret nul kr i udlejning, men vi kommer op på 25uger, så koordinatoren er fortrøstningsfuld. Selv har han ikke været der i to år, men nu bliver det i november!
Der er gode tilbagemeldinger fra de medlemmer, der har været der.
To mindre problemer er konstateret. Et med toiletskyl og et med myrer. Det første bliver fixet af et medlem - det andet er der nok ikke så meget at gøre ved.
Han vil undersøge om man kan lave en rengøringsaftale med et lokalt firma, han har fået kendskab til.
Malaga
Intet er sket i 2020, men i år er vi oppe på 26 uger (ca. det halve af hvad der plejer at være)
Alt er malet, gardiner repareret/nye, radiatorer væk, ny lås og sidst men ikke mindst nyt klimaanlæg.
La Clusaz
Vintersæsonen nåede stort set at blive afviklet inden nedlukning, 13 uger udlejet - i år 13-14uger med forbehold for nye restriktioner.

3. Regnskab
Vi har et mindre underskud, hvilket må siges at være ok i betragtning af situationen. Lejlighederne koster ca. 80.000 (mod ca. 120.000 under normale omstændigheder – der er sparet på el, varme, rengøring og vedligehold).
Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

4. Budget
Dette er jo lagt særdeles pessimistisk, så vi kan forvente et flot regnskab for 2021.

5. Leje og kontingent
foreslås uændrede.

6. Indkomne forslag
6.2 og 7.4 er formaliteter og blev vedtaget.
Forslaget om behandling af restanter førte til nogen debat, hvilket delvist skyldtes at dirigenten var blevet forsynet med et udkast i stedet for det udsendte, og at bestyrelsen ikke har taget stilling til placering i vedtægterne. Dette gøres på næste bestyrelsesmøde.
Forslaget blev vedtaget med et enkelt medlem, der hverken stemte for eller imod.

7. Valg til bestyrelse
Alle blev valgt

8. Valg af suppleanter
Medlem genvalgt

9. Valg af revisor
Også genvalgt.

10. Eventuelt
Et medlem efterlyste mere information i løbet af året om f.eks. opskrivning og andre begivenheder
Bestyrelsen tog dette til efterretning, men gjorde opmærksom på at referater fra bestyrelsesmøder jo bliver lagt på hjemmesiden.

Er 30.000 kr. pr andel en realistisk værdi?
Nej, formentlig ikke, men en blød opskrivning, der ikke ville gøre det alt for uoverkommeligt at købe sig ind som nyt medlem.

Der har været forslag om vi skulle arrangere nogle sociale begivenheder, for at nye medlemmer kunne lære hinanden at kende. Desuden har spørgsmålet om en aktiv Facebook side været oppe og vende. Vi må jo erkende at medlemmerne mødes ikke mere dagligt, som det var tilfældet i begyndelsen af foreningens historie – som for resten nu muligvis er 40år siden.
Bestyrelsen er i denne omgang ikke indstillet på at arrangere dette, hvilket ikke betyder, at det ikke kan genovervejes.
Spørgsmål om vi overholder GDPR-reglerne?
Vi har kun registreret navn, adresse, e-mailadresse, og telefon, så det mener vi, at vi gør.
Den 5. september 2021
Således opfattet af
Niels Bloch,
Sekretær

Godkendt af:

Johnny Hansen, formand Mogens Lousen, dirigent