Generalforsamling den 6. marts 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisions påtegninger. (Dette sendes til alle senest den 25. februar).
4. Fastlæggelse af budget, herunder leje og kontingent.
5. Indkomne forslag
• Justerede vedtægter. Se vedhæftet
• Andelsværdien. Se nedenfor
6. Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand, på valg, modtager genvalg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, på valg, modtager genvalg for 2 år
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator, på valg, modtager genvalg for 2 år
Jens Jensen, kasserer, ikke på valg.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, på valg, modtager genvalg for 2 år
Niels Bloch, næstformand og sekretær, ikke på valg.
7. Valg af suppleanter
Christel Weih, ikke på valg
Per Hester, på valg, modtager genvalg
8. Valg af revisor.. Lone Johansen modtager genvalg for 2 år
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Mogens Lousen blev valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt på trods af at regnskabet først er udsendt for et par dage siden. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
26 medlemmer var mødt frem, hvoraf 7 har to andele. 12 fuldmagter modtaget, så næsten halvdelen af de 100 andele var repræsenteret.

2. Formandens beretning
Formanden nævnte Niels Andersen, der nu træder ud af bestyrelsen, efter at have været aktiv siden dag 1. Køb af tre lejligheder, og salg af to, samt formand i flere perioder. Han kunne ikke være til stede, men bestyrelsen vil overrække en erkendtlighed ved en anden lejlighed.

Status på de enkelte lejligheder
Malaga:
I alt udlejet: 47 uger.
Radiatorer er fjernet, idet vi ikke har brug for dem mere, idet varmesystemet er nedlagt..

La Clusaz
Målsætning: Det skal være rart at være i lejligheden i La Clusaz…..
……og det er ikke helt uden omkostninger.
Udlejning:
I alt uger: 35
Vinter / sommer uger: 15 / 20
Hvad er der sket i lejligheden i det forgangne år:
Lampe i køkken
Badeforhæng
Toiletbræt
Stikkontakt i entre skiftet
Tæppe i kammer fæstnet mod klinker i entre med liste
Kaffemaskine
Dørmåtte
Dyner, puder, sengetøj og lagner
Køleskab
Spisebord og stole (ekstra bevilling 7.000)
Radiator i stuen (ikke planlagt 4.200)
Bademåtter
Alle el-pærer udskiftet til LED
Hvad skal der ske fremover:
2019
Sofabord
Skænk
Skab
Ekstra betræk til sofaer
Gardiner
Håndklæder
Hynder til spisebordsstole
2020:
Nyt køkken
2021:
Maling af lejligheden
Tak:
En meget stor tak til alle de medlemmer som tager ansvar når de er i lejligheden - det er da heldigvis langt de fleste - den resterende minoritet ved jeg til gengæld ikke rigtigt hvad man stiller op med.
En helt speciel tak til Erik Ejby og fru Anni som gerne laver diverse forbedringer i lejligheden.
Spørgsmål: Er der planer om udvendig vedligehold
Svar: Så vidt vides ingen planer.

Alicante:
Jørgen berettede om den lange og ret besværlige proces ved købet. Besværlige, mest på grund af, at vi er en forening, som er et lidt ukendt fænomen i Spanien, og jaget vildt for ’hvidvask-jægere’.
Lejligheden blev valgt som en kombination af overkommelig pris (1.5 mdkk), byggeriet med mange faciliteter og beliggenhed tæt på byområde med alt hvad der dertil hører, strand og tæt på lufthavnen.
Rengøring foretager man selv, men kan tilkøbes for 500,- . Det undersøges, hvordan det gøres i praksis, når Jørgen om fruen drager til Alicante i slutningen af marts, for at foretage den endelige klargøring.
Han har oprettet en mappe med procedurer for nøgler, rengøring tips og alt andet, man får udleveret ved afhentning af nøgler.

Der var applaus for dette store og grundige arbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Overtagelsen af regnskabet har været præget af at vi for nylig skiftede bank, salg af to lejligheder, og køb af en,. samt at gøre det elektronisk og gennemskueligt
Dette har været grunden til sen udsendelse og at der forekommer en difference, der ikke kan forklares. Denne kan ses registreret som en udgift i 2018, og er derfor bragt ud af verdenen.

Spørgsmål: Et regnskab skal da stemme
Svar: ja, men alt er gennem checket af kasserer og revisor, og det har ikke været muligt at finde årsagen.
Spørgsmål: bør vi ikke købe professionel assistance for at klargøre dette:
Kommentar: Det vil blive dyrt, og det er vigtigere at komme videre. Ingen mistænker at der har været begået noget kriminelt .
Kommentar:: Det tidligere regnskab gik i nul
Kommentar: Der har altid være differencer.

Regnskabet blev gennemgået. Alle har stort set betalt årskontingentet, og restancer er ved at blive inddrevet. Det er en stor lettelse ikke at skulle bogføre 50,- om måneden.
Jomtien er nu helt afviklet og betalt.

4. Budgettet
Er ikke udsendt, men vedhæftet her – viser et underskud på 4.600,-. Bl.a. er der indført slankekur for bestyrelsen, så administrationen bliver billigere. Vi holder f.eks. nu møder i SAS Cargo i stedet for Ved Diget.

Ambitionen er at lejlighederne samlet går i nul. La Clusaz vil aldrig kunne give overskud., men de andre kan godt komme til det.

Spørgsmål: Bør der ikke være en adskillelse af nyanskaffelser og drift?
Svar: Jo, det vil være rimeligt. I øvrigt findes alle detaljer selvfølgelig. Fremlægningen er kun på overskriftniveau.
Kommentar: Køkkenskabene i La Clusaz er fra 1986, men i øvrigt er der ros til både den nuværende og tidligere koordinator for god vedligehold.

Regnskabet blev godkendt

6. Indkomne forslag

Justerede vedtægter.
Der er foretaget visse justeringer og forbedringer til vedtægterne, der blev vedtaget sidste år. Det drejer sig om tydeliggørelse og at gøre dem mere juridisk gyldige.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Opskrivning af værdien på andele
Dette gøres for at forbedre vores likviditet, og gøre værdien mere tidsvarende. Værdien bliver så 30.000,- mod en frivillig indbetaling af 2000,- inden den 30. juni 2019 Medlemmer der ikke ønsker dette beholder samme værdi på andelen som nu. Nye medlemmer betaler 30.000,-.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Således bortfalder forslag nr. 2 om at optage flere medlemmer.

Valg til bestyrelsen
De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

4. Valg af suppleanter
Per Hester blev genvalgt

5. revisor
Lone Johansen blev genvalgt som revisor.

6. Eventuelt

Er der installeret varmepumpe i La Clusaz?
Svar: Nej

Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten takkede alle for god ro og orden.

Således opfattet den 7. marts 2019
Niels Bloch, sekretær og næstformand

Underskrevet af:

Johnny Hansen, formand Mogens Lousen, dirigent