Vedtægter

Vedtægter for

SAS Cargo Center Feriebolig Forening 

(SCCFF)

§ 1 
Navn og hjemsted

Foreningens navn er SAS Cargo Center Feriebolig Forening. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune, København, Danmark.

§ 2
Formål

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for gode, billige ferier i foreningens egne attraktive boliger. Dette gøres med en strategi om at indkøbe, sælge, forvalte, udleje og vedligeholde de boliger som til enhver tid ejes af foreningen.

§ 3
Medlemmer

3.1 Foreningen kan optage medlemmer som er ansat eller tidligere ansat i SAS-koncernen, samt medlemmers ægtefælle/samlever og deres børn.

Medlemmer skal godkendes af bestyrelse før indtrædelse i foreningen. 

3.2 Foreningen består af 100 andele, som hver har indskudt den til en hver tid gældende pris pr. andel.

§ 4 
Hæftelse

4.1 Medlemmerne hæfter alene med deres andel for forpligtelser vedrørende foreningen.

4.2 Et fratrædende medlem hæfter for sin forpligtelser indtil ny godkendt andelshaver er indtrådt i foreningen.

§ 5
Andel

5.1 Generalforsamling fastsætter de til enhver tid gældende andels opskrevne og ikke opskrevne priser.

5.2 Et medlem kan maksimalt eje 2 andele. 
En andel repræsenterer et ejerskab af 2 prioritets uger om året. 

§ 6
Udtrædelse/overdragelse

6.1 En andel kan overdrages til en person som opfylder betingelserne jvf. § 3.1.

6.2 Et medlem kan først udtræde af foreningen, når der er indgået aftale med en ny andelshaver som opfylder betingelserne jvf. §3.1.

6.3 Der modregnes/betales et administrationsgebyr på kr. 1.000,- ved udtrædelse/overdragelse af foreningen.

6.4 Foreningen har en anciennitets venteliste, hvor nye medlemmer optages jvf. § 3.1.

§ 7
Leje

7.1 Generalforsamlingen fastsætter den til en hver tid gældende leje for de enkelte lejligheder. Lejens størrelse for medlemmer, er den samme for alle lejligheder.

7.2 Lejlighederne kan udlejes til et ikke medlem på anbefaling af et medlem. Ved udlejning til et ikke medlem, hæfter det anbefalende medlem for skader i lejligheden, forårsaget af lejer.

7.3 Bestyrelsen har mulighed for at give karantæne eller iværksætte eksklusion, såfremt medlemmet forsømmer lejlighedens husorden eller overtræder foreningens vedtægter. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke sin sag til førstkommende ordinære generalforsamling.

7.4 Udlejning af lejligheder administreres i henhold til den til en hver tid gældende forretningsorden.

§ 8
Dødsfald

8.1 I tilfælde, hvor en andelshaver i foreningen afgår ved døden, kan andelen overføres jvf. § 3.1.

8.2 I tilfælde, hvor en andelshaver afgår ved døden, er dødsboet berettiget til at afhænde andelen efter bestemmelserne jvf. § 6.2.

§ 9
Vedligeholdelse af lejligheder

9.1 Hver andel skal betale et årskontingent senest pr. 15. januar for indeværende kalenderår. Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet.

9.2 Koordinatoren for de enkelte lejligheder har det driftsmæssige ansvar for lejlighederne.

9.3 Som medlem, er man ansvarlig for at udbedre eller melde fejl og mangler, som opstår når man er i lejligheden. Alle fejl, mangler og reparationer, skal meldes til den ansvarlige koordinator snarest muligt.

9.4 Reparationsuger kan indlægges af koordinatoren efter behov. De skal som udgangspunkt lægges i lavsæsonen for de enkelte lejligheder.

§ 10 
Husorden

10.1 Det er ikke tilladt at have husdyr med i lejlighederne.
Rygning er ikke tilladt i lejlighederne.
Den til enhver tid gældende husorden i hver lejlighed skal overholdes.

§ 11

Generalforsamling

11.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

11.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i marts måned, med følgende dagsorden: 

a) Valg af dirigent.
b) Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
c) Godkendelse af årsregnskab og evt. revisions påtegninger
d)  Fremlæggelse af budget.
e) Fastlæggelse af leje og kontingent.
f) Indkomne forslag.
g) Valg til bestyrelsen.
h) Valg af suppleanter.
i) Valg af revisor.
j) Eventuelt.

 

11.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen eller 20% af foreningens medlemmer ønsker dette. Ved ønske om en ekstraordinær generalforsamling skal begrundelsen medsendes skriftligt til formanden.

§ 12
Indkaldelse

12.1 Generalforsamlingen (ordinær og ekstraordinær) indkaldes skriftligt, med et varsel på minimum 14 dage.

12.2 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d. 10. februar.

12.3 Det reviderede underskrevne årsregnskab udsendes til medlemmerne, samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

12.4Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det er nævnt i indkaldelsen.

12.5 Der er kun adgang for medlemmer på generalforsamlingen.

12.6 Hver andel har en stemme på generalforsamlingen. En andelshaver kan give fuldmagt til et andet medlem i foreningen. Hvert medlem kan højst repræsentere 2 fuldmagter.

§ 13
Afstemning

13.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.

13.2 Forslag om ophævelse af foreningen, kan kun besluttes såfremt 3/4 af medlemmerne er repræsenteret, og minimum 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen, samt dette endeligt godkendes på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 flertal, uanset hvor mange der er fremmødt.

13.3 Generalforsamlingen kan beslutte om et forslag skal vedtages ved en urafstemning.

§ 14
Dirigent

14.1 Generalforsamlingen vælger dirigenten. Som dirigent kan kun vælges et medlem i foreningen.

14.2 Der føres referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

§ 15
Bestyrelsen

15.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Til dette formål udarbejder bestyrelsen en forretningsorden.

15.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og en koordinator for hver lejlighed. Desuden vælges 2 suppleanter. Suppleanterne deltager på bestyrelsesmøderne.

Formanden vælges på ulige år, næstformand og kasserer vælges på lige år. Koordinatorer vælges for 2 år og vælges på ulige år. Suppleanter vælges med en på lige og en på ulige år. Revisor vælges for 2 år på ulige år.

15.3 Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan vælges et hvert af foreningens medlemmer.

15.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

15.5 Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisoren er fritaget fra at betale leje for 2 uger årligt.

§ 16
Tegningsret

16.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 17
Ejendomshandel

17.1 Generalforsamlingen skal godkende alle køb og salg af ejendomme.

§ 18
Regnskab

18.1 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og underskrives af hele bestyrelsen og revisor inden udsendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 19
Opløsning af foreningen

19.1 Hvis generalforsamlingen beslutter at opløse foreningen, skal foreningens aktiver sælges gennem en autoriseret ejendomsmægler i det respektive land.

19.2 Der tilsættes en statsautoriseret revisor, som opgør og sammenstiller de samlede værdier i foreningen.
Alle aktiver fordeles ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres andele.

                                                       -0-

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 06. marts 2019 og efterfølgende revideret dato xxx

Bestyrelsen